Serviciul Resurse Umane

 

AVIZ

privind concursul pentru ocuparea locurilor vacante

al IMSP Centrul de Sănătate Criuleni.

Or.Criuleni , str.Ștefan cel Mare, 1

Locurile vacante la 01.01.2022

Nr.d/o Denumirea funcției Cantitatea Localitatea Notă
1. Medic de familie 1 OMF Corjova
2 Șef laboratorul clinic diagnostic 1
3. Medic de familie 1 OMF Izbiște Perioadă determinată
4. Asistent medical de familie 1 OMF Dolinnoe
5. Asistent medical 1 CCSM Perioadă determinată
7. Asistent social 1 CCSM

 

Cerințele locurilor vacante:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare/de licență medicale de profil

3) cunoaște limba romînă, scris și vorbit;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinței medicale ;

6) nu are antecedente penale

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere la concurs;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  4. d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  5. e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. g) curriculum vitae;
  8. h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Locul depunerii dosarelor și telefoanele de contact :

Or.Criuleni, str.Ștefan cel Mare, 1, bir. 114.

Dosarile vor fi depuse  la Serviciul personal al IMSP Centrul de Sănătate Criuleni, bir.114, pînă la data 20 ianuarie 2022, între orele 8.00 – 17.00, cu excepția zilelor de odihnă : sîmbătă – duminică.

Persoana responsabiă de recepfionarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului- dna Orlov Tatiana, specialist principal serviciu personal.

Telefon de contact : 0248 22543, 0248 22245, e-mail : cmfcriuleni@mail.ru